Kampioenen 2013 Afdeling 9

Zaterdag 2 november jl. zijn de kampioenen van Afdeling 9 gehuldigd in zaal Assink te Hengevelde. In de onderstaande links vindt u de Kampioenen van 2013.

 

Voortgang Klimaatonderzoek containers (2)

Beste sportvriend(in),

Op 19 januari hebt u voor het laatst iets vernomen over de wijze waarop het bestuur met de verbetering van de klimaatomstandigheden in onze containers is omgegaan. Het bestuur heeft echter niet stil gezeten en hieronder kunt u kennisnemen van de activiteiten die het bestuur hieromtrent ondernomen heeft.

Ten eerste is de luchttoevoer van onze proefcontainer (nr. 7) zodanig aangepast dat de luchtaanvoer in het voorste compartiment niet meer van de zijkanten van de container geschiedt, maar vanuit het dak. Dit betekent concreet dat de zijwandinlaten zijn vervallen en dat op het dak van de oplegger een inlaat is geconstrueerd, waarop het inblaassysteem van het voorste compartiment is aangesloten. Het voordeel hiervan is dat tijdens het rijden gebruik maakt wordt van de rijwind, waardoor de lucht als het ware in de container geperst wordt. Daarnaast zijn alle onderdelen van het ventilatiesysteem grondig geïnspecteerd om eventueel aanwezige mankementen op te sporen en te verhelpen. Hierbij is een aantal kleine mankementen gevonden. Zo ontbrak er bijvoorbeeld hier en daar een afsluitdop op het einde van een horizontale luchttoevoerbuis van het inblaassysteem. Alle aangetroffen mankementen zijn verholpen.

Na deze werkzaamheden is met door onze afdeling aangeschafte apparatuur de luchtsnelheid van ingaande en uitgaande luchtstromen gemeten op in totaal 32 plaatsen in het ventilatiesysteem van oplegger nr. 7. Deze plaatsen zijn door Albert Winkel zodanig uitgekozen dat op grond van deze plaatsen een nauwkeurig invoer- en uitvoerdebiet kan worden bepaald, en daarmee ook het verversingsvoud van de wagen. De resultaten hiervan waren dusdanig bemoedigend dat het bestuur besloten heeft om ook bij alle overige containers (nrs. 5, 6, 8, 9, 10 en 11) dezelfde aanpassingen en inspecties uit te voeren. Al deze werkzaamheden waren al voor aanvang van het vliegseizoen gereed.

Tijdens het eerste gedeelte van het vliegseizoen zijn vervolgens de luchtsnelheidsmetingen ook uitgevoerd bij containers 5, 6, 8, 9, 10 en 11; dit om te voorkomen dat er toch nog afwijkingen in een of meerdere containers zouden bestaan. Inmiddels zijn al deze gegevens door Albert Winkel verwerkt. Uit deze metingen blijkt dat de wagens na de hierboven genoemde aanpassingen en inspecties gemiddeld 14 verversingen van de wageninhoud per uur realiseren. Dit is het aantal verversingen dat het mechanische inblaassysteem realiseert. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg het verversingsvoud van het inblaassysteem van oplegger 7 ca. 5.2 verversingen per uur. Na de aanpassingen en inspecties is het verversingsvoud gestegen naar 13.6, oftewel bijna een verdriedubbeling van het volume lucht dat per tijdseenheid mechanisch de wagen wordt ingeblazen. De verschillen in gemeten ventilatie tussen de wagens waren overigens klein, de wagens ventileren dus ook vergelijkbaar. Alleen in container 11 is een afwijkende marge aangetroffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wijze van meten. Container 11 is als eerste gemeten en daarbij zijn direct na het aanzetten van het ventilatiesysteem de metingen verricht. Bij de andere containers zijn de metingen verricht nadat het ventilatiesysteem al enige tijd (15-20 minuten) heeft gelopen. Waarschijnlijk heeft het ventilatiesysteem enkele minuten nodig voordat het goed op gang is. Doordat de metingen in container 11 direct na het aanzetten zijn genomen heeft dit invloed op de gemeten resultaten. De metingen in container 11 zullen dan ook opnieuw worden uitgevoerd en over de uitkomst hiervan zullen wij u t.z.t. informeren.

Resultaten Luchtsnelheidsmetingen

Naast dit alles zijn er in container 7 op een drietal vluchten de klimaatomstandigheden in de container gemeten. Dit is op dezelfde wijze als in het voorgaande jaar gebeurd. Ook deze gegevens zijn naar Albert Winkel ter verwerking gestuurd. Aan het einde van dit seizoen kunt u een vierde rapportage verwachten waarin alle meetresultaten van dit seizoen openbaar worden gepubliceerd.

Tijdens het vliegseizoen heeft het bestuur van meerdere convoyeurs, maar ook van verschillende liefhebbers, opmerkingen ontvangen over enerzijds een veel frissere lucht in de container en anderzijds dat men vond dat de duiven frisser thuis kwamen. Deze geluiden zijn uiteraard niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ze sluiten wel aan bij de aanpassingen en inspecties die zijn gedaan, de meetresultaten die we tot nu toe hebben gezien en bij het feit dat we het aantal duiven per mand hebben geoptimaliseerd naar 25 stuks op alle vluchten.

Uiteraard zijn we ook zeer benieuwd naar de resultaten van temperatuur en luchtvochtigheid van de transporten die dit seizoen zijn doorgemeten. Met Albert Winkel is afgesproken dat alle gegevens in een vierde rapportage uitgewerkt worden (zoals ook voorgaand jaar) en dat de bevindingen door hem op de afdelingsnajaarsvergadering gepresenteerd worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

 

Voortgang Klimaatonderzoek containers (1)

Op donderdag 17 januari jl. is er tijdens de extra gehouden algemene ledenvergadering uitgebreid uitleg gegeven over de stand van zaken over de aanpassingen van de containers. Voor degene die niet aanwezig kon zijn en die is geïnteresseerd in hetgeen er is besproken volgt hier een kort verslag.

Tijdens de ledenvergadering van oktober waar het klimaatonderzoek is gepresenteerd is er ook een plan van aanpak afgesproken. Met dit plan is het bestuur aan de slag gegaan. In eerste plaats is er een technisch plan uitgewerkt met voorwaarden waaraan onze containers moeten voldoen. Het technisch plan is opgesteld in overleg met Albert Winkel en Wiebren van Stralen. U kunt dit technisch plan hier nogmaals nalezen.

Met dit technisch plan is het bestuur op zoek gegaan naar een carrosseriebouwer die onze containers kon en wilde aanpassen. Er is gesproken met twee carrosseriebouwers. De eerste wilde onze containers wel aanpassen maar gaf aan dat hij voor aanvang van het seizoen geen tijd hiervoor had. De andere carrosseriebouwer gaf aan dat hij onze containers wel wilde aanpassen en dat dit ook gerealiseerd kon worden voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit was voor het bestuur een reden om met hem verder te gaan praten.

De gesprekken over de aanpassingen hadden het bestuur een goed gevoel opgeleverd. Er is dan ook een offerte met een bijbehorend plan van aanpak aan ons uitgebracht om de aanpassingen te realiseren. De containers zouden dan worden aangepast volgens TNO goedgekeurd rapporten. Deze offerte had wel één grote consequentie. De onderste rij manden zou niet meer gebruikt kunnen worden. Na overleg met de carrosseriebouwer kon het probleem worden opgelost zodat de onderste rij manden in gebruik kan blijven. Hiervoor zouden wel extra werkzaamheden moeten worden verricht. Daardoor kwam er een meerprijs bovenop de aangeboden offerte. Bovenop deze offerte komen de kosten nog van het transport van de containers naar de carrosseriebouwer. In totaal zou daarmee de kosten van de aanpassingen voor onze zeven containers uitkomen op ca. € 46.000. Als bestuur viel ons deze aanbieding niet tegen en aangezien het allemaal voor aanvang van het nieuwe seizoen gereed zou zijn waren wij blij met hoe het e.e.a. is gelopen.

Omdat wij als bestuur geen beslissingsbevoegdheid hebben over een bedrag van € 46.000 waren we voornemens hierover schriftelijk toestemming te vragen aan de kiesmannen. Op 29 december hebben we een mail ontvangen van de carrosseriebouwer. Hierin had hij voor ons een teleurstellend bericht. Voor aanvang van het nieuwe seizoen konden de aanpassingen niet meer worden gerealiseerd. Door deze ontwikkelingen hebben we als bestuur besloten om niet de kiesmannen schriftelijk toestemming te gaan vragen maar een extra algemene ledenvergadering te gaan houden. We konden dan in overleg met de leden afspreken hoe we het beste met deze tegenslag konden omgaan.

We zijn als bestuur toen zo snel mogelijk met de carrosseriebouwer in gesprek gegaan om te kijken wat er voor aanvang van het nieuwe seizoen nog wel geregeld kon worden. Na overleg bleek dat er voor het seizoen twee containers gereed konden zijn en dat de derde uiterlijk half april gereed zou zijn. Vervolgens zou elke drie weken één container worden opgeleverd zodat alle containers voor aanvang van het jonge duiven seizoen gereed zouden zijn.

Tijdens dit overleg is er afgesproken om alles wat is besproken op papier vast te leggen zodat dit door beide partijen kon worden ondertekend. Vanuit het bestuur is hiervoor een opzet gemaakt dat naar de carrosseriebouwer is gestuurd om te bespreken of er alles juist in vermeld stond. Hierop kregen we 7 januari jl. bericht dat de carrosseriebouwer was geschrokken van hetgeen door ons was opgesteld. Hij melde ons per mail dat de genoemd prijzen gelden voor één container en niet zoals wel duidelijk is aangegeven in de ondertekende offerte, voor zeven containers. De schok bij ons als bestuur was dan ook zeer groot toen we dit hoorden. De nieuwe totaalprijs zou daarmee uitkomen op ca. € 285.000. Wij vinden dit niet in verhouding staan tot de verbetering die wij willen realiseren.

We zouden op 10 januari met de agenda komen voor de extra ledenvergadering. We hadden u daarop willen meedelen hetgeen we hadden gehoopt te kunnen afspreken. Gezien de laatste ontwikkelingen hebben we toen besloten om uitgebreide informatie te geven op de ledenvergadering en geen toelichting te geven op de agenda.

Tijdens de vergadering van 17 januari jl. is gesproken over hoe we nu verder gaan. Er zijn hierover afspraken gemaakt. In eerste plaats zal er verder gekeken worden naar hoe we het klimaat in onze containers het beste kunnen verbeteren. We zullen kijken of er nog meer carrosseriebouwers zijn die onze containers kunnen aanpassen en tegen een prijs die lager uitvalt dan nu het geval is. Dit heeft tot gevolg dat in ieder geval voor aanvang van het komende seizoen de containers niet aangepast zullen zijn. Om de duiven komend seizoen onder betere omstandigheden te vervoeren zullen er twee maatregelen worden genomen.

In eerste plaats zal de luchttoevoer in het voorste gedeelte van de container aangepast worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de voorste helft van de container de luchttoevoer achterblijft bij het achterste gedeelte van de container. Door de invoer van lucht gelijk te maken aan het achterste gedeelte zal de luchtinvoer in de gehele container gelijk zijn en zullen de duiven onder dezelfde omstandigheden worden vervoerd.

Als tweede zullen we het aantal duiven per mand bijstellen naar 25/26 duiven. Uit onderzoek is gebleken dat de duiven bij dit aantal per mand de minste warmte afgeven. Wanneer het aantal duiven wordt verhoogd per mand zal de temperatuur in de container stijgen. Overigens verwachten we als bestuur dat er binnen een aantal jaar een landelijk verplichting komt van 25/26 duiven per mand.

Verder zullen de veiligheidslampen op de containers worden bijgesteld naar beneden. De lampen zullen dan eerder gaan branden. Wanneer de lampen dan gaan branden zal er gestopt worden en de deuren van de containers worden geopend. Uit onderzoek is gebleken dat onze containers aan een kwartier ventileren genoeg hebben om het klimaat weer op orde te krijgen.

Met deze maatregelen hopen we komend seizoen onze duiven verantwoord te vervoeren. Door metingen uit te voeren zullen we controles uitoefenen op het klimaat in onze containers. Over de verdere voortgang en ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.